This site uses cookies. By using it you agree to their use in accordance with current browser settings .
I accept

Loading...


Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalZapytanie ofertowe na wykonanie analizy rynku w zakresie sektora energetycznego w Turcji

Send Print Download added: Piotr Sajdak | 2015-12-22 14:40:57
turcja

Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”, Poddziałanie 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.


Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”, Poddziałanie 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Informacja o przedmiocie zamówienia:

Celem zamówienia jest przygotowanie analizy rynkowej w zakresie sektora energetycznego na obszarze Turcji w języku polskim (tłumaczenie przysięgłe nie jest konieczne, ale WPHI w Ankarze musi zaakceptować poprawność językową dokumentu) oraz dostarczenie jej do siedziby Zamawiającego
w wersji papierowej w ilości 5 (pięć) egzemplarzy oraz 1 (jednej) egzemplarza w wersji elektronicznej w formacie do edycji DOC oraz PDF na nośniku USB .

Zamawiający:

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Ankarze, Turcja

Şehit Ersan Cad. And Sokak No: 8/17

06-680 Çankaya – Ankara

Telefon: (+90 312) 468 09 90

Faks: (+90 312) 428 12 34

E-mail: ankara@trade.gov.pl

www.ankara.trade.gov.pl

 

Warunki uczestnictwa:

  1. Wykonawca wykaże, że w latach 201 3-2014 wykonał co najmniej 2 (dwie) branżowe / sektorowe analizy rynkowe dotyczące rynku tureckiego poprzez przedłożenie stosownej informacji, zgodnie z załącznikiem 2.

Informacje szczegółowe o zamówieniu:

Zamawiający obligatoryjnie wymaga, aby:

  1. Analiza rynkowa w zakresie sektora energetycznego na obszarze Turcji została przygotowana w języku polskim oraz dostarczona do siedziby Zamawiającego w wersji papierowej w ilości 5 (pięciu) sztuk oraz 1 (jednej) sztuki w wersji elektronicznej w formacie do edycji DOC oraz PDF na nośniku USB , w ciągu 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

 

  1. Analiza rynkowa uwzględniała poniższe zagadnienia:

1.1. Charakterystykę sektora energetycznego w zakresie konwencjonalnych źródeł energii rozumianego jako produkcja, dystrybucja, import i eksport surowców energetycznych (produkty naftowe, węgiel, gaz ziemny /łupkowy) oraz wytwarzanej z nich energii i energii atomowej oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych do wydobywania i przetwarzania surowców energetycznych oraz produkcji energii, zawierającą w szczególności następujące dane:

a) wartości liczbowe w zakresie produkcji, konsumpcji, eksportu i importu poszczególnych surowców energetycznych, wytwarzanej z nich energii i energii atomowej oraz maszyn
i urządzeń wykorzystywanych do wydobywania i przetwarzania surowców energetycznych oraz produkcji energii w okresie 2012-2014 oraz prognozy kształtowania się tych wartośći do 2020 r.;

b) najważniejsze podmioty (firmy, organizacje, instytucje publiczne) działające w sekorze energetycznym w zakresie konwencjonalnych źródeł energii, w szczególności: firmy wydobywające i przetwarzające surowce energetyczne, elektrownie węglowe i atomowe oraz gazownie; i zakres ich oddziaływania,

c) technologie w zakresie ochrony środowiska wykorzystywane przez podmioty wymienione w pkt b;

d) najważniejsze regulacje w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych;

e) charakterystykę rynku dystrybucji surowców energetycznych, wytwarzanej z nich energii oraz energii atomowej, ze wskazaniem zakresu działania poszczególnych podmiotów,

f) udział procentowy poszczególnych konwencjonalnych źródeł energii w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię w Turcji oraz prognozy kształtowania się tych wskaźników do 2020 r.

1.2 Perspektywy rozwoju energetyki opartej na konwencjonalnych źródłach energii do 2020 r.,
z uwzględnieniem zapotrzebowania na import surowców energetycznych, wytwarzanej z nich energii oraz energii atomowej, a także maszyn i urządzeń wykorzystywanych do wydobywania
i przetwarzania surowców energetycznych oraz produkcji energii.

1.3. Ocenę możliwości eksportu surowców energetycznych oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych do ich wydobywania i przetwarzania, a także świadczenia usług remontowych lub innych i dokonywania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie firmy z sektora energetycznego, w tym rekomendacje w zakresie najkorzystniejszych sposobów wejścia na rynek turecki oraz opis wsparcia publicznego w Turcji dla inwestorów zagranicznych
w zakresie energetyki konwencjonalnej.

1.4. Wykaz i krótki opis regulacji importowych w zakresie energetyki konwencjonalnej,
w szczególności barier w dostępie do rynku tureckiego oraz podanie instytucji egzekwujących ww. regulacje.

 

2.1. Charakterystykę sektora energetycznego w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w Turcji rozumianej jako produkcja, dystrybucja, import i eksport surowców, produktów oraz maszyn
i urządzeń wykorzystywanych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. geotermalnych, wodnych, wiatrowych, solarnych oraz roślin i odpadów (biopaliwa, biogaz), zawierającą w szczególności następujące dane:

a) wartości liczbowe w zakresie produkcji, konsumpcji, eksportu i importu poszczególnych surowców, produktów oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w okresie 2012-2014 oraz prognozy kształtowania się tych wartośći do 2020 r.;

b) najważniejsze podmioty (firmy, organizacje, instytucje publiczne) działające w w sektorze energetycznym w zakresie energii odnawialnej i zakres ich oddziaływania, w szczególności elektrownie produkujące energię ze źródeł odnawialnych;

c) technologie w zakresie ochrony środowiska wykorzystywane przez podmioty o których mowa w pkt b;

d) najważniejsze regulacje w zakresie energetyki odnawialnej;

e) charakterystykę rynku dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, ze wskazaniem zakresu działania poszczególnych podmiotów,

f) udział procentowy poszczególnych rodzajów energii ze źródeł odnawialnych w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię w Turcji oraz prognozy kształtowania się tych wskaźników do 2020 r.

2.2. Perspektywy rozwoju energetyki w zakresie energii odnawialnej w Turcji do 2020 r.,
z uwzględnieniem zapotrzebowania na import surowców, produktów oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w tym sektorze.

2.3. Ocenę możliwości eksportu surowców, produktów oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych
w sektorze energetycznym w zakresie energii odnawialnej, a także świadczenia usług remontowych lub innych i dokonywania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie firmy z tego sektora branży, w tym rekomendacje w zakresie najkorzystniejszych sposobów wejścia na rynek turecki oraz opis wsparcia publicznego w Turcji dla inwestorów zagranicznych
w zakresie odnawialnych źródeł energii.

2.4. Wykaz i krótki opis regulacji importowych w branży energetyki odnawialnej, w szczególności barierw dostępie do rynku tureckiego oraz podanie instytucji egzekwujących ww. regulacje.

Kryterium oceny oferty:

Wybór ofert zostanie dokonany w następujący sposób:

Kryterium oceny

Skala oceny

Waga

Maksymalna liczba punktów = 100

Cena

1-5

12

60

Doświadczenie wykonawcy wykraczające poza warunki uczestnictwa, tj. wykonanie w okresie 2013-2014 co najmniej 2 (poza dwiema obligatoryjnymi do uczestnictwa) analiz branżowych/sektorowych dotyczących rynku tureckiego - ocena 1, wykonanie 4 analiz ocena 2, wykonanie 6 analiz ocena 3, wykonanie 8 analiz - ocena 4, wykonanie 10 i więcej analiz – ocena 5

 

1-5

8

40

 

W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniała obligatoryjnych warunków uczestnictwa, oferta nie będzie rozpatrywana.

Termin i sposób złożenia oferty oraz zawarcia umowy:

Termin składania ofert upływa z dniem 12 marca 2015 r. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub na adres poczty elektronicznej ankara@trade.gov.pl.

Czas związania Wykonawcy ofertą: 15 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.

Podana cena za wykonanie analizy rynkowej powinna być określona w dolarach amerykańskich.

Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Nie dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego podpisanej umowy w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania drogą elektroniczną, Zamawiający potraktuje jako odstąpienie Wykonawcy od realizacji umowy.

Zamawiający wybierze spośród nadesłanych ofert tę, która zgodnie z podanym sposobem oceny, otrzymała najwięcej punktów.

Obligatoryjny termin złożenia informacji rynkowej:

w ciągu 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Płatność za wykonanie zamówienia:

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone przelewem bankowym na podstawie wystawionej przez Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami umowy, faktury. Faktura nie powinna zawierać podatku VAT. WPHI w Ankarze jest placówką dyplomatyczną, która jest zwolniona z płacenia podatku VAT na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji.

Kontakt:

W przypadku pytań, uprzejmie proszę o kontakt pod adresem ankara@trade.gov.pl lub rozmowę telefoniczną z pracownikiem WPHI w Ankarze pod nr tel: 312 468 09 90.

Oferta na przedmiot niniejszego zapytania ofertowego powinna zawierać poniższe dokumenty:

1) ofertę opracowaną w formie formularza zawartego w Załączniku 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

2) wypełnioną tabelę zrealizowanych zamówień na potwierdzenie warunku uczestnictwa oraz uzyskania punktów z tytułu doświadczenia Wykonawcy, zawartą w Załączniku 2 do niniejszego zapytania ofertowego,

3) aktualny dokument poświadczający istnienie firmy i dane osoby upoważnionej do jej reprezentacji, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania oferty.

Zastrzeżenia Zamawiającego:

WPHI w Ankarze zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru wykonawcy bez podania przyczyny.

 

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

Ambasada RP w Ankarze

And Sokak 8/17

06680 Ankara, Turcja

Tel.: +90 312 468 0990

Faks: +90 312 428 1234

www.ankara.trade.gov.pl

Selected
Polish companies offers

Pianotwory

Marka HU HU to produkty przeznaczone dla najmłodszych fanów kolorowej i pachnącej kąpieli. Z weso...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Added:Grzegorz Chodacki Cosmetics See offer

Kule do kąpieli

Kąpiel w towarzystwie Hydrozaura to nie lada gratka dla Twojego gagatka! Wraz z dzieckiem odkryj ...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Added:Grzegorz Chodacki Cosmetics See offer

Perfumy do prania

W naszej ofercie znajdziesz produkty do prania i pielęgnacji pralki: kapsułki do prania, odkamien...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Added:Grzegorz Chodacki Other chemical products See offer

See more offers