This site uses cookies. By using it you agree to their use in accordance with current browser settings .
I accept

Loading...


Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalZapytanie ofertowe na wykonanie analizy rynku w zakresie sektora transportowego w Turcji

Send Print Download added: Piotr Sajdak | 2015-12-22 15:07:09
turcja

Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”, Poddziałanie 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”, Poddziałanie 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Informacja o przedmiocie zamówienia:

Celem zamówienia jest przygotowanie analizy rynkowej w zakresie sektora transportowego na obszarze Turcji w języku polskim (tłumaczenie przysięgłe nie jest konieczne, ale WPHI w Ankarze musi zaakceptować poprawność językową dokumentu) oraz dostarczenie jej do siedziby Zamawiającego w wersji papierowej w ilości 5 (pięć) egzemplarzy oraz 1 (jednej) egzemplarza w wersji elektronicznej w formacie do edycji DOC oraz PDF na nośniku USB .

Zamawiający:

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Ankarze, Turcja

Şehit Ersan Cad. And Sokak No: 8/17

06-680 Çankaya – Ankara

Telefon: (+90 312) 468 09 90

Faks: (+90 312) 428 12 34

E-mail: ankara@trade.gov.pl

www.ankara.trade.gov.pl

 

Warunki uczestnictwa:

Wykonawca wykaże, że w latach 2012-2014 wykonał co najmniej jedną (1) analizę rynkową
w zakresie sektora transportowego na rynku tureckim poprzez przedłożenie stosownej informacji, zgodnie z załącznikiem 2.

Informacje szczegółowe o zamówieniu:

Analiza rynkowa w zakresie sektora transportowego na obszarze Turcji musi być przygotowana
w języku polskim oraz dostarczona do siedziby Zamawiającego w wersji papierowej w ilości 5 (pięć) sztuk oraz 1 (jednej) sztuki w wersji elektronicznej w formacie do edycji DOC oraz PDF na nośniku USB , w ciągu 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Analiza rynkowa powinna zawierać poniższe zagadnienia:

1.1. Charakterystykę sektora transportowego (drogowego, szynowego, powietrznego i wodnego) rozumianego jako produkcja, dystrybucja, import i eksport środków transportu oraz materiałów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych do produkcji środków transportu oraz budowy infrastruktury transportowej, zawierającą w szczególności następujące dane:

a) wartości liczbowe w zakresie produkcji, konsumpcji, eksportu i importu poszczególnych środków transportu oraz materiałów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych do produkcji środków transportu i infrastruktury transportowej w latach 2012-2014 oraz prognozy kształtowania się tych wartości do 2020 r.;

b) najważniejsze podmioty (firmy, organizacje, instytucje publiczne) działające w sektorze transportu i zakres ich oddziaływania, w szczególności producenci środków transportu, firmy budujące infrastrukturę transportową oraz firmy świadczące usługi remontowe w zakresie środków transportu i infrastruktury transportowej;

c) technologie wykorzystywane w sektorze transportu w celu ochrony środowiska wykorzystywane przez podmioty wymienione w pkt b oraz pozostałe podmioty w sektorze transportu;

d) charakterystykę istniejącej infrastruktury transportowej wykorzystywanej w transporcie drogowym, szynowym, powietrznym i wodnym;

e) charakterystyka rynku usług remontowych w poszczególnych rodzajach transportu – drogowy, szynowy, powietrzny, wodny;

f) charakterystykę rynku dystrybucji środków transportu oraz materiałów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych do produkcji środków transportu i infrastruktury transportowej, ze wskazaniem zakresu działania poszczególnych podmiotów.

1.2 Perspektywy rozwoju poszczególnych rodzajów transportu (drogowy, szynowy, powietrzny i wodny) oraz infrastruktury transportowej dla poszczególnych rodzajów transportu do 2020 r.,
z uwzględnieniem zapotrzebowania na import środków transportu oraz materiałów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych do budowy środków transportu i infrastruktury transportowej oraz usług remontowych w sektorze transportu.

1.3. Ocenę możliwości eksportu środków transportu oraz materiałów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych do budowy środków transportu i infrastruktury transportowej, a także świadczenia w zakresie budowy infrastruktury transportowej oraz świadczenia usług remontowych w zakresie środków transportu lub infrastruktury transportowej i dokonywania inwestycji w sektorze transportowym przez polskie firmy z tego sektora, w tym rekomendacje w zakresie najkorzystniejszych sposobów wejścia na rynek turecki oraz opis wsparcia publicznego w Turcji dla inwestorów zagranicznych w sektorze transportu.

1.4. Wykaz i krótki opis regulacji importowych w zakresie sektora transportowego,
w szczególności barier w dostępie do rynku tureckiego oraz podanie instytucji egzekwujących ww. regulacje.

 

Kryterium oceny oferty:

Wybór ofert zostanie dokonany w następujący sposób:

Kryterium oceny

Skala oceny

Waga

Maksymalna liczba punktów = 100

Cena

1-5

12

60

Doświadczenie wykonawcy wykraczające poza warunki uczestnictwa, tj. wykonanie w okresie 2012-2014 co najmniej 1 (oprócz obligatoryjnej do uczestnictwa) analizy
z zakresu sektora transportowego - ocena 1, wykonanie 2 analiz - ocena 2, wykonanie 3 analiz - ocena 3, wykonanie 4 analiz - ocena 4, wykonanie 5 i więcej analiz - ocena 5.

1-5

8

40

 

Termin i sposób złożenia oferty oraz zawarcia umowy:

Termin składania ofert upływa z dniem 2 marca 2015 r. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub na adres poczty elektronicznej ankara@trade.gov.pl.

Czas związania Wykonawcy ofertą: 15 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.

Podana cena za wykonanie analizy rynkowej powinna być określona w dolarach amerykańskich.

Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Nie dostarczenie przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego podpisanej umowy w ciągu 3 dni roboczych od dnia jej otrzymania drogą elektroniczną, Zamawiający potraktuje jako odstąpienie Wykonawcy od realizacji umowy.

Zamawiający wybierze spośród nadesłanych ofert tę, która zgodnie z podanym sposobem oceny, otrzymała najwięcej punktów.

Obligatoryjny termin złożenia informacji rynkowej:

w ciągu 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Płatność za wykonanie zamówienia:

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone na podstawie wystawionej przez Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami umowy, faktury. Faktura nie powinna zawierać podatku VAT. WPHI
w Ankarze jest placówką dyplomatyczną, która jest zwolniona z płacenia podatku VAT
na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji.

Kontakt:

W przypadku pytań, uprzejmie proszę o kontakt pod adresem ankara@trade.gov.pl lub rozmowę telefoniczną z pracownikiem WPHI w Ankarze pod nr tel: 312 468 09 90.

Oferta na przedmiot niniejszego zapytania ofertowego powinna zawierać poniższe dokumenty:

1) ofertę opracowaną w formie formularza zawartego w Załączniku 1 do niniejszego zapytania ofertowego,

2) wypełnioną tabelę zrealizowanych zamówień na potwierdzenie warunku uczestnictwa oraz uzyskania punktów z tytułu doświadczenia Wykonawcy, zawartą w Załączniku 2 do niniejszego zapytania ofertowego,

3) aktualny dokument poświadczający istnienie firmy i dane osoby upoważnionej do jej reprezentacji, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania oferty.

Zastrzeżenia Zamawiającego:

WPHI w Ankarze zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru wykonawcy bez podania przyczyny.

 

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji

Ambasada RP w Ankarze

And Sokak 8/17

06680 Ankara, Turcja

Tel.: +90 312 468 0990

Faks: +90 312 428 1234

www.ankara.trade.gov.pl

Załączniki - 2

 
Selected
Polish companies offers

Pianotwory

Marka HU HU to produkty przeznaczone dla najmłodszych fanów kolorowej i pachnącej kąpieli. Z weso...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Added:Grzegorz Chodacki Cosmetics See offer

Kule do kąpieli

Kąpiel w towarzystwie Hydrozaura to nie lada gratka dla Twojego gagatka! Wraz z dzieckiem odkryj ...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Added:Grzegorz Chodacki Cosmetics See offer

Perfumy do prania

W naszej ofercie znajdziesz produkty do prania i pielęgnacji pralki: kapsułki do prania, odkamien...
Polska - ZIELONA GÓRA 2022-06-22 Added:Grzegorz Chodacki Other chemical products See offer

See more offers