Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInstytucje nadzoru i regulacji i rynku w Turcji

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Piotr Sajdak | 2015-12-23 08:15:01
turcja

Instytucjeregulacji i nadzoru rynku, które powołano w Turcji w ramach procesu dostosowania ustawodawstwa i instytucji tureckich do akcesji do UE, w zdecydowanej większości wypełniają obecnie funkcje analogiczne jak w krajach członkowskich Unii w zakresie regulacji, nadzoru i monitorowania różnych obszarów rynku krajowego zgodnie z wymaganiami funkcjonującej gospodarki rynkowej.

Instytucjeregulacji i nadzoru rynku, które powołano w Turcji w ramach procesu dostosowania ustawodawstwa i instytucji tureckich do akcesji do UE, w zdecydowanej większości wypełniają obecnie funkcje analogiczne jak w krajach członkowskich Unii w zakresie regulacji, nadzoru i monitorowania różnych obszarów rynku krajowego zgodnie z wymaganiami funkcjonującej gospodarki rynkowej.

 

 

Poniżej omówiono skrótowo najważniejsze instytucje regulacyjne w Turcji, takie jak: Urząd ds. Konkurencji (CA), Agencja Regulacji Rynku Energii (EPDK/EMRA), Komisja Regulacji i Nadzoru Bankowego (BDDK), Komisja Nadzoru Rynków Kapitałowych (CMB), Urząd ds. Technologii Informatycznych i Telekomunikacyjnych (BTK), Agencja Regulacji Rynku Tytoniu, Wyrobów Tytoniowych i Napojów Alkoholowych (TAPDK) i Administracja ds. Prywatyzacji (OIB).

 

1. Urząd ds. Konkurencji (CA) ( http://www.rekabet.gov.tr/ )

 

Urząd ds. Konkurencji (CA) odpowiada za zapewnienie pełnej swobody konkurencji na krajowych rynkach. Główne zadania i uprawnienia Urzędu obejmują:

 

a) Prowadzenie kontroli, kierowanie zapytań oraz badanie działalności i transakcji o charakterze publicznym zdefiniowanych w Kodeksie ds. Konkurencji na podstawie wniosków lub z własnej inicjatywy; podejmowanie niezbędnych działań w celu wyeliminowania przypadków naruszeń postanowień Kodeksu oraz wprowadzanie i egzekucja regulacji o charakterze administracyjnym,

b) Ocena wniosków o wyłączenie oraz wydawanie dokumentów (certyfikatów) zezwalających na odstąpienie od zasady swobodnej konkurencji w stosunku do umów, które mogą naruszać swobodę konkurencji,

c) Stałe monitorowanie rynków, do których odnoszą się decyzje o wyłączeniu oraz decyzje negatywne, świadczące o naruszeniu swobody konkurencji; re-ewalucja wniosków w przypadku wystąpienia zmian na przedmiotowych rynkach lub zmiany pozycji konkurencyjnej stron/uczestników postępowania,

d) Ocena transakcji fuzji i przejęć oraz ich zatwierdzanie zgodnie z ustalonymi kryteriami.

 

 

2. Agencja Regulacji Rynku Energii (EPDK/EMRA) ( http://www.epdk.gov.tr/ )

 

Agencja Regulacji Rynku Energii (EPDK/EMRA) reguluje, nadzoruje i kontroluje rynek energii w Turcji. Agencja prowadzi niezależną działalność, której celem jest zapewnienie odpowiadających potrzebom konsumentów nisko-kosztowych, wysokiej jakości źródeł energii, w sposób niezawodny i przyjazny dla środowiska naturalnego. Do podstawowych zadań Agencji Regulacji Rynku Energii należą:

 

a) Regulacja i monitorowanie rynków energii elektrycznej, gazu ziemnego, ropy naftowej oraz rynku LPG,

 

b) Ustanowienie stabilnego finansowo, rzetelnego i przejrzystego (transparentnego) rynku energii w środowisku konkurencyjnym.

 

3. Komisja Regulacji i Nadzoru Bankowego (BDDK) (http://www.bddk.org.tr/ )

 

Komisja Regulacji i Nadzoru Bankowego (BDDK) odpowiada za ochronę praw i korzyści depozytariuszy; zapobieganie różnego rodzaju operacjom i transakcjom, jakie mogą zagrażać sprawnemu i bezpiecznemu prowadzeniu operacji bankowych oraz funkcjonowaniu systemu bankowego lub przynosić szkody dla gospodarki narodowej; oraz zapewnienie efektywnego działania systemu kredytowego. Główne cele działalności Komisji obejmują:

 

a) Podnoszenie efektywności sektora bankowego i jego konkurencyjności,

b) Utrzymanie zaufania publicznego do sektora bankowego,

c) Minimalizacja potencjalnie negatywnego wpływu sektora bankowego na gospodarkę,

d) Poprawa stabilności sektora bankowego,

e) Ochrona praw depozytariuszy.

 

 

4. Komisja Nadzoru Rynków Kapitałowych (CMB) (http://www.cmb.gov.tr/ )

 

Komisja Nadzoru Rynków Kapitałowych (CMB) Turcji (CMB) to instytucja odpowiadająca za regulację i nadzór nad rynkami papierów wartościowych w Turcji. W oparciu o ustawę o rynkach kapitałowych (CML - Capital Markets Law) z 1981 r., CMB opracowuje szczegółowe regulacje dotyczące organizacji rynków i rozwoju instrumentów rynku kapitałowego oraz jego instytucji. Jako główne zadania działalności Komisji określono zapewnienie uczciwie i sprawnie funkcjonujących rynków kapitałowych w Turcji oraz ochrona praw inwestorów.

 

Lista priorytetów działalności Komisji podlega okresowej modyfikacji zależnie od etapu rozwoju rynków oraz potrzeb gospodarki, jednakże zalicza się do nich zawsze podejmowanie działań niezbędnych dla rozwoju rynków kapitałowych oraz przyczynianie się w ten sposób efektywnej alokacji krajowych zasobów finansowych, z jednoczesną ochroną interesu inwestorów. W ramach statutowej misji, Komisja zajmuje się opracowywaniem projektów innowacyjnych regulacji oraz wykonuje funkcje nadzorcze w celu zapewnienia uczciwości, efektywności i transparentności tureckich rynków kapitałowych oraz poprawy ich międzynarodowej konkurencyjności.

 

CMB jest uprawniona do i odpowiedzialna za prowadzenie działań w następujących obszarach:

 

a) Regulacja i nadzór nad rynkami i instytucjami prowadzącymi obrót papierami wartościowymi,

b) Określanie zasad i reguł operacji na rynkach kapitałowych,

c) Ochrona praw i interesów inwestorów.

 

 

5. Urząd ds. Technologii Informatycznych i Telekomunikacyjnych (BTK) (http://www.btk.gov.tr/)

 

Urząd ds. Technologii Informatycznych i Telekomunikacyjnych (BTK) zajmuje się regulacją, wydawaniem licencji i zezwoleń, nadzorem nad działalnością oraz godzeniem interesów podmiotów działających na tureckim rynku telekomunikacyjnym. Główne zadania powierzone BTK obejmują:

 

a) Opracowywanie wymaganych planów w obszarze telekomunikacji oraz przedkładanie ich do akceptacji Ministerstwa Transportu,

b) Poszukiwanie nowych technologii w dziedzinie telekomunikacji we współpracy z uniwersytetami technicznymi/politechnikami oraz firmami sektora prywatnego,

c) Obserwację, kontrolę, badanie oraz ocenę wdrożeń w dziedzinie telekomunikacji,

d) Wydawanie opinii nt. umów o udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i/lub korzystanie z infrastruktury telekomunikacyjnej,

e) Definiowanie ogólnych kryteriów taryfikatora usług telekomunikacyjnych, postanowień umownych oraz kwestii technicznych związanych z wdrożeniami dla użytkowników usług i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz innych operatorów, celem korzystania przez nich z połączeń pomiędzy sieciami telekomunikacyjnymi,

f) Definiowanie i wdrażanie standardów parametrów/charakterystyk, stosowanych jako podstawa dla pracy urządzeń telekomunikacyjnych,

g) Podejmowanie właściwych działań dla ochrony praw konsumenta w dziedzinie telekomunikacji.

 

 

6. Agencja Regulacji Rynku Tytoniu, Wyrobów Tytoniowych i Napojów Alkoholowych (TAPDK) (http://www.tapdk.gov.tr/ )

 

Agencja Regulacji Rynku Tytoniu, Wyrobów Tytoniowych i Napojów Alkoholowych (TAPDK) ustanawia systemy regulacji i nadzoru w odniesieniu do produkcji i obrotu produktami tytoniowymi, wyrobów tytoniowych, alkoholu i napojów alkoholowych na rynku Turcji. Do zadań Agencji zalicza się:

 

a) Regulację i nadzór nad produkcją tytoniu; wydawanie zezwoleń na import nasion tytoniu; wydawanie zezwoleń na prowadzenie obrotu tytoniem; regulacja, monitorowanie i nadzór nad produkcją tytoniu w oparciu o pisemny kontrakt (kontraktacja); zakup i sprzedaż produktów tytoniowych poprzez publiczne aukcje,

b) Wydawanie zezwoleń na uruchomienie zakładów przerabiających tytoń, kontrola ich produkcji, działalności, likwidacji; monitoring zapasów i magazynów tytoniu; wydawanie zaświadczeń o zgodności magazynów tytoniu z wymaganiami przepisów,

c) Nadzór nad podmiotami działającymi w branży tytoniowej,

d) Wydawanie zezwoleń na produkcję i sprzedaż tytoniu oraz wyrobów tytoniowych,

e) Regulacja rynku alkoholu etylowego, metanolu, napojów na bazie alkoholu destylowanego oraz alkoholu stanowiącego produkt fermentacji; opracowywanie narodowej polityki regulacyjnej w dziedzinie produktów alkoholowych oraz zapewnianie zgodności w regulacjami UE w tym zakresie.

 

 

7. Administracja ds. Prywatyzacji (OIB), (http://www.oib.gov.tr/)

 

Administracja ds. Prywatyzacji (OIB) nie posiada – jak poprzednie instytucje – cech autonomicznego regulatora. Jednakże, jako niezależny organ administracyjny odpowiadający kompleksowo za prywatyzację w Turcji, odgrywa zasadniczą rolę dla inwestorów bezpośrednich. Wysoka Rada ds. Prywatyzacji oraz Administracja ds. Prywatyzacji (OIB) są odpowiedzialne za przeprowadzanie transakcji prywatyzacyjnych w Turcji i wypełniają następujace zadania:

 

a) Podejmują decyzje ws. kwalifikacji podmiotów spełniających kryteria do udziału w procesie prywatyzacji,

b) Przygotowują przedsiębiorstwa do prywatyzacji w aspekcie podatkowym i prawnym,

c) Określają harmonogram oraz terminy zakończenia procedur prywatyzacyjnych,

d) Przygotowują proces prywatyzacji dla zakwalifikowanych przedsiębiorstw,

e) Decydują ws. wyboru metody prywatyzacji właściwej dla danego przedsiębiorstwa przewidzianego do prywatyzacji,

f) Decydują ws. wyboru metody stopniowego ograniczania lub czasowego bądź definitywnego zakończenia działalności przedsiębiorstwa w toku prywatyzacji,

g) Podejmują decyzje o ewentualnej likwidacji przedsiębiorstw w trakcie procesu prywatyzacji.

 

 

Na podstawie informacji na stronie agencji ISPAT http://www.invest.gov.tr/EN-US/INVESTMENTGUIDE/INVESTORSGUIDE/Pages/BusinessEnvironment.aspx