Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuZamówienia publiczne

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Piotr Sajdak | 2015-12-23 08:28:41
turcja

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

1. Podstawowe regulacje

Z początkiem 2003 r. weszły w życie dwa nawiązujące do dyrektyw wspólnotowych i orzecznictwa ETS akty prawne w zakresie zamówień publicznych- ustawa nr 4734 z dnia 4 stycznia 2002 r. o zamówieniach publicznych oraz ustawa nr 4735 z dnia 5 stycznia 2002 r. o umowach ws. zamówień publicznych (Dziennik Rzędowy Nr 24648 z dnia 22.01.2002/). W międzyczasie przepisy o zamówieniach publicznych były kilkakrotnie nowelizowane.

2. Postępowania w sprawie zamówień publicznych

W 2007 r. liczba postępowań o udzielenie zamówienia wzrosła w stosunku do 2006 r. o ok. 9% do ponad 180 tys., z czego połowa dotyczyła dostaw a 15% i 35% odpowiednio usług i robót budowlanych. W tym samym okresie wartość zamówień niemal podwoiła się do ok. 31 mld EUR.

Przepisy ustawy nr 4734 ustanawiają centralny organ kontrolny w zakresie zamówień publicznych- Urząd Zamówień Publicznych- oraz regulują poszczególne etapy i procedury realizacji dostaw, usług i robót publicznych w definicjach zbliżonych do prawa wspólnotowego, przy czym fazę zawierania i egzekucji kontraktów określa ustawa nr 4735.

W kategoriach zamawiającego ujęte są centralne i regionalne urzędy państwowe, samorządy, instytucje ubezpieczeń społecznych i większość osób prawnych wykonujących zadania publiczne. Gospodarka komunalna objęta jest przepisami o zamówieniach publicznych w zakresie, w jakim stanowi część administracji publicznej lub wchodzi w skład przedsiębiorstw państwowych.

Procedura postępowań przewiduje 15%-ową preferencję cenową dla dostawców i wykonawców krajowych.

Progi zamówień publicznych determinujące tryby postępowania oraz warunki i terminy ogłoszeń dla uczestników krajowych są zdefinowane odmiennie niż w prawie wspólnotowym. Wartości progowe są dorocznie aktualizowane przez Urząd Zamówień Publicznych (na okres od 1 lutego do 31 stycznia) i podawane wraz z przeliczeniami kursowymi w Dzienniku Urzędowym. Progi ustalone są znacznie powyżej pułapów wspólnotowych. Odnosi się to zwłaszcza do robót budowlanych, gdzie wynoszą one ok. 10 mln EUR dla każdego podmiotu zamawiającego (w porównaniu z 5,15 mln EUR w UE). Próg podstawowy dla jednostek administracji publicznej wynosi ok. 280 tys. EUR, a dla innych podmiotów zamawiających- ok. 470 tys. EUR. Limit dla zamówień z wolnej ręki wynosi 15 tys. EUR w przypadku dużych aglomeracji miejskich i 5 tys. EUR dla małych miast.

Zasady publikowania ogłoszeń są generalnie zbliżone do unijnych. Terminy składania ofert przy zamówieniach o charakterze międzynarodowym wydłużane są o 12 dni i określane stosownie do wartości zamówienia, a nie do jego złożoności. Prawo tureckie zawiera rozbudowane przepisy w zakresie szacowania wartości zamówienia. Stosowanie Wspólnego Słownika Zamówień nie jest obowiązkowe. Kryteria udzielania zamówienia zawierają ocenę finansowej i profesjonalnej kondycji uczestników postępowania, aczkolwiek nie definiują metod jej ważenia. Priorytetowym wyznacznikiem jest najniższa cena, inne czynniki mogą być brane pod uwagę wyłącznie w nadzwyczajnych okolicznościach. W praktyce obok ceny największe znaczenia posiadają takie elementy jak jakość produktu/usługi, warunki finansowe, reputacja, spełnienie standardów/regulacji unijnych, kwalifikacje partnera lokalnego i doświadczenie ze współpracy z określonymi dostawcami/wykonawcami.

Aspekty środowiskowe są uwzględnione w granicach określonych przez acquis UE.

Reguły wykluczeń z postępowań bazują na rozwiązaniach wspólnotowych, obejmują ponadto m.in. publikowanie przez Urząd Zamówień Publicznych listy podmiotów wykluczonych z postępowania. W zakresie załatwianie sporów nie jest w pełni uregulowana kwestia wzajemnego uznawania dowodów uczestników postępowania. Procedury rozpatrywania protestów oraz odwołań nie są zgodne z acquis UE. Wraz ze wzrostem ilości postępowań o udzielenie zamówienia systematycznie rośnie w ujęciu bezwzględnym liczba odwołań kierowanych do Rady Urzędu Zamówień Publicznych (z komeptencjami izby odwoławczej), pozostając jednak na średnim dla ostatnich kilku lat poziomie 2,7% liczby postępowań.

Niemal 100% postępowań o wartości zamówienia powyżej progów ustawowych realizowana jest w ramach przetargów nieograniczonych z uwagi na rygory towarzyszące trybom ograniczonym w takich przypadkach. W postępowaniach o wartości zamówienia poniżej progów unijnych również dominuje- w granicach 80%-procedura otwarta.

3. Wyłączenia

Przepisów o zamówieniach publicznych nie stosuje się standardowo w odniesieniu do międzynarodowej współpracy finansowej, nabywania banknotów czy zamówień dokonywanych przez placówki zagraniczne Turcji. Wyłączenia obejmują jednak także szereg obszarów specyficznych, jak leśnictwo, zamówienia organizacji rolnych, usługi konsultingowe w ramach procesów prywatyzacyjnych względnie zamówienia w obrębie dziedzictwa kulturowego. Postępowania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa oraz zamówienia objęte klauzulą tajności przeprowadzane są na podstawie odrębnych uregulowań przez Ministerstwo Obrony oraz inne agendy sił zbrojnych.

4. Proces dostosowań akcesyjnych

W ocenie Komisji Europejskiej (por. raport z postępów negocjacyjnych z 6 listopada 2007 r.- http://www.avrupa.info.tr/Files/File/ab_turkiye_reports/progress-reports-2007-en.pdforaz z 5 listopada 2008 r.- http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-documents/reports_nov_2008/turkey_progress_report_en.pdf ) przepisy tureckie odbiegają znacząco od rozwiązań unijnych zarówno co do podstawowych uregulowań jak i stosowania dyskryminującej przedsiębiorców unijnych preferencji cenowej dla dostawców i wykonawców krajowych w wysokości 15%. Dokonywane w ostatnich latach zmiany tych przepisów w ograniczonym zakresie zbliżyły je do ustawodawsta unijnego, np. w odniesieniu do koncepcji umów ramowych. Rozbieżności utrzymują się m.in. w odniesieniu do definicji „zamawiającego” oraz na tle braku uregulowań w zakresie centralnego podmiotu zamawiającego, dialogu konkurencyjnego, licytacji elektronicznej i dynamicznego systemu zakupów.

Turcja nie przyjęła horyzontalnych przepisów dla podmiotów operujących w sektorze usług komunalnych czy w odniesieniu do umów koncesyjnych. Zawieranie umów koncesyjnych odbywa się w oparciu o specyficzne regulacje sektorowe, które jednakże nie definiują poszczególnych kategorii koncesji (koncesji na usługi i koncesji na roboty budowlane), o których mowa w dyrektywach wspólnotowych. Koncesje na roboty budowlane są m.in. uregulowane w ustawie ws. budowy-ekspoloatacji-transferu dróg ekspresowych oraz ustawie ws. gmin. Turcja nie posiada również horyzontalnych uregulowań z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. W tym kontekście przykładem stosowania mechanizmu ppp jest ustawa z 2005 r. ws. budowy i dzierżawy w sektorze zdrowia. Plany dostosowań w powyższych obszarach nie są na razie skonkretyzowane. Ankara nie jest stroną Porozumienia ws. Zamówień Publiczych w ramach WTO, uczestnicząc w jego pracach na statusie obserwatora.

Zdaniem eskpertów KE, wysokie limity zamówień publicznych zmiejszają dostępność do zamówień podmiotów zagranicznych i zniekształcają konkurencję. Udział postępowań dostępnych dla zagranicznych uczestników szacowany jest na 22%, co odpowiada połowie wartości udzielonych zamówień. Skomplikowane procedury kwalifikacyjne stanowią dodatkowe obciążenie administracyjne i zwiększają koszty udziału w postępowaniu. Postęp natomiast odnotowuje się w dziedzinie administracyjnej. Od 2007 r. turecki Urząd Zamówień Publicznych publikuje biuletyny wyłącznie w formacie elektronicznym. Są one dostępne bezpłatnie via internet. W dziedzinie środków ochrony prawnej przyjęto szereg przepisów mających na celu ograniczenie liczby sporów.

5. Przydatne Linki