Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuNowe ustawodawstwo obowiązujące w gospodarce Turcji

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Piotr Sajdak | 2015-12-23 08:41:15
turcja

Dn. 1 lipca 2012 r. wchodzi w życie ustawa nr 6102 – nowy turecki Kodeks Handlowy (TKH), który zastąpił kodeks obowiązujący od 1956 r. (ustawa nr 6762 z 26.06.1956 r., z poźn. zm.). Niektóre postanowienia wymagające dodatkowych aktów wykonawczych obowiązywać będą od 1 stycznia 2013 r., termin wejścia w życie postanowień ocenionych jako wymagające szczególnie dużych zmian oraz działań dostosowawczych przesunięto na 1 lipca 2013 r. Przyjęcie przez Turcję kodeksu handlowego zgodnego z unijnym acquis było jednym z zasadniczych kryteriów (benchmark) zamknięcia otwartego 17.06.2008 r. Rozdziału 6 negocjacji akcesyjnych Turcja-UE dot. prawa spółek handlowych.

Dn. 1 lipca 2012 r. wchodzi w życie ustawa nr 6102 – nowy turecki Kodeks Handlowy (TKH), który zastąpił kodeks obowiązujący od 1956 r. (ustawa nr 6762 z 26.06.1956 r., z poźn. zm.). Niektóre postanowienia wymagające dodatkowych aktów wykonawczych obowiązywać będą od 1 stycznia 2013 r., termin wejścia w życie postanowień ocenionych jako wymagające szczególnie dużych zmian oraz działań dostosowawczych przesunięto na 1 lipca 2013 r. Przyjęcie przez Turcję kodeksu handlowego zgodnego z unijnym acquis było jednym z zasadniczych kryteriów (benchmark) zamknięcia otwartego 17.06.2008 r. Rozdziału 6 negocjacji akcesyjnych Turcja-UE dot. prawa spółek handlowych.

Równolegle z nowym TKH wprowadzono nowy Kodeks Zobowiązań (KZ), który wraz z obowiązującymi od lutego 2011 r. regulacjami znowelizowanego kodeksu postępowania cywilnego (KPC) tworzą nową strukturę legislacyjną w odniesieniu do wielu aspektów działalności gospodarczej i inwestycyjnej w Turcji, zharmonizowaną są z regulacjami UE i dostosowaną w istotnym stopniu do wymogów prawa handlowego na świecie.

Nowy TKH zawiera 1534 artykułów zgromadzonych w 6 tomach/rozdziałach: przedsiębiorstwa/spółki handlowe, dokumenty handlowe, prawo spółek, prawo ubezpieczeniowe oraz przewóz towarów drogą morską i lądową. Kodeks Handlowy i Kodeks Zobowiązań stanowią integralną część Kodeksu Cywilnego co oznacza, że w o ile nie występuje kolizja prawna z regulacjami kodeksu handlowego, kodeks zobowiązań i kodeks cywilny będą miały odrębne zastosowanie. Nowe regulacje mają w zamierzeniu zapewnić większą otwartość, transparentność i odpowiedzialność prawną wszystkich spółek i przyczynić się w ten sposób do redukcji gospodarki nieformalnej (nierejestrowanej). Można natomiast oczekiwać, że ustawa spowoduje zwiększenie kosztów działalności spółek na skutek podwyższenia wymagań dotyczących przeprowadzania niezależnego audytu oraz dopełnienia zgodności z międzynarodowymi standardami rachunkowości i księgowości.

Główne regulacje nowego TKH:

 • Nowy turecki Kodeks Handlowy potwierdza mechanizm tworzenia obligatoryjnych rejestrow tureckich podmiotow gospodarczych we właściwych terytorialnie izbach handlowych lub przemysłowych, uregulowany przepisami starego kodeksu handlowego oraz, w szczególności, przepisami ustawy o Tureckiej Unii Izb i Giełd Towarowych – TOBB (ustawa nr 5174 z dnia 18.05.2004 r. – Dz. U. RT nr 25479 z dn. 1.06.2004 r. W ramach działalności statutowej, izby handlowe lub przemysłowe prowadzące rejestry przedsiębiorców udostępniają podstawowe dane o statusie firmy i jej umowie założycielskiej wraz ze zmianami, a ponadto o sposobie reprezentacji oraz osobach upoważnionych do podejmowania zobowiązań w imieniu przedsiębiorcy, a także ewentualne komunikaty o decyzjach sądowych co do procedur upadłościowych i egzekucji roszczeń. Informacje te są powszechnie dostępne.
 • Kodeks nakłada na TOBB obowiązek utworzenia banku informacji, zapewniającego dostęp drogą internetową do elektronicznej bazy danych rejestrowych firm tureckich na całym terytorium Turcji
 • Nowy THK wprowadza wymóg transparentności/przejrzystości i jawności działalności przedsiębiorstw tureckich niezależnie od ich typu i rodzaju (dla firm mikro, małych i średniej wielkości przewidziano odrębne wymogi dotyczące sprawozdawczości finansowej i audytu, dostosowane do ich specyfiki)
 • Kodeks przewiduje kary grzywny sądowej w wymiarze do 30 dni lub kary więzienia na okres od 1 do 6 miesięcy dla osób, które świadomie złożą fałszywe oświadczenie w procesie rejestracji danych firmy.
 • THK wprowadza ponadto regulacje dot. zwalczania opóźnień w zapłacie należności kontraktowych, wzorowane na dyrektywie UE „on Combatting Late Payments in Commercial Transactions”. W odróżnieniu od przepisów nowego kodeksu zobowiązań regulującego kwestie związane z wykonaniem umów i kontraktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi, na mocy postanowień art. 1530 nowy TKH określa warunki i zasady, które w większości przypadków nadają dłużnikowi niemal automatycznie status strony winnej naruszenia umowy (default) i bez dodatkowych procedur uruchamiają mechanizm naliczania odsetek karnych za zwłokę.
 • Kodeks nakłada na wszystkie podmioty gospodarcze obowiązek utworzenia firmowej strony internetowej, a w odniesieniu do spółek kapitałowych – wymóg zamieszczenia na stronie kopii dokumentów, sprawozdań i wykresów (w terminie przesuniętym na 2013 r.), co ma umożliwić spółkom akcyjnym sprawowanie funkcji zarządczych w środowisku elektronicznym, uczestniczenie w posiedzeniach zDn. 1 lipca 2012 r. wchodzi w życie ustawa nr 6102 - nowy turecki Kodeks Handlowy (TKH), który zastąpił kodeks obowiązujący od 1956 r. (ustawa nr 6762 z 26.06.1956 r., z poźn. zm.). Niektóre postanowienia wymagające dodatkowych aktów wykonawczych obowiązywać będą od 1 stycznia 2013 r. Przyjęcie przez Turcję kodeksu handlowego zgodnego z unijnym acquis było jednym z zasadniczych kryteriów(benchmark) zamknięcia otwartego 17.06.2008 r. Rozdziału 6 negocjacji akcesyjnych Turcja-UE dot. prawa spółek handlowych.arządu za pośrednictwem internetu (online), a także udział w głosowaniach i dyskusjach oraz składanie wniosków/propozycji podczas posiedzeń. Spółki notowane na giełdzie są zobowiązane do odbywania posiedzeń zarządu w trybie wideo- i/lub telekonferencji.
 • Nowe przepisy wprowadzają pojęcie spółki jednoosobowej/spółki z jednym udziałowcem, umożliwiając zakładanie takich spółek w Turcji. Na wzór Europejskich Grup Wspólnego Interesu Gospodarczego (European Economic Interest Grouping), także w Turcji spółki będą mogły tworzyć podobne grupy/powiązania gospodarcze.
 • Po raz pierwszy w historii tureckiego ustawodawstwa gospodarczego wprowadzono regulacje odnoszące się do rozpadu i podziału spółki (spin-off) z perspektywy prawa materialnego. Spółka będzie mogła rozpaść się całkowicie lub częściowo. W przypadku rozpadu całkowitego, wszystkie aktywa spółki zostaną podzielone na części i przeniesione do innych spółek, natomiast w przypadku rozpadu częściowego, przeniesieniu do innych spółek podlega jedna lub więcej części dotychczasowej spółki.
 • Nowy kodeks wprowadza obowiązek przeprowadzenia „niezależnego audytu”, który dla wszystkich spółek kapitałowych zastąpi dotychczasowy system audytów państwowych.
 • Spółki duże i średniej wielkości audytowane będą przez niezależne i bezstronne firmy audytowe, natomiast w przypadku małych spółek niezależny audyt mogą przeprowadzić co najmniej 2 audytorzy licencjonowani lub 1 licencjonowany biegły księgowy prowadzący biuro rozrachunkowe (public accountant) i 1 doradca finansowy. Przepisy zakazują ponadto niezależnym audytorom świadczenia usług konsultingowych dla firm, w których przeprowadzają audyty.
 • Nowy TKH nakłada kolejne obciążenia i dodatkowe zadania na tureckie sądownictwo, wykazujące już obecnie niską wydolność, szczególnie w odniesieniu do sądów gospodarczych, stąd obawa o sprawne wdrożenie i funkcjonalność nowego systemu. Wprowadzenie postanowień TKH w tym zakresie wymagać będzie przeprowadzenie szkoleń, poprawy sprawności działania i kompetencji sądów gospodarczych i innych działań zmierzających do zapoznania sędziów i innych uczestników procesów gospodarczych z nowym systemem.

Obowiązujący od 1 lipca 2012 r. nowy Kodeks Zobowiązań (Code of Obligations) zawiera nowe rozwiązania w tym zakresie, szczególnie w odniesieniu do prawa kontraktowego (dot. umów handlowych), które uwzględniają aktualne uwarunkowania społeczno-ekonomiczne w Turcji oraz rozwój praktyk biznesowych. Kodeks uwzględnia ponadto szerokie zastosowanie technologii informatycznych, w tym podpisu elektronicznego i wykorzystania komunikacji internetowej. Ustawa ma dokonać znaczącej poprawy legislacji, która przyczyni się do poprawy klimatu dla inwestycji dzięki zwiększeniu spójności pomiędzy Kodeksem Zobowiązań i nowym Kodeksem Handlowym.

Znowelizowany Kodeks Postępowania Cywilnego (Civil Procedure Law), który obowiązuje od lutego 2011 r. zapewnia m.in. przyspieszony tryb postępowania sądowego oraz wykorzystanie arbitrażu do rozwiązywania sporów z inwestorami/przedsiębiorcami.
Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Sprzedaż maszyn

Sprzedaż urządzeń spawalniczych Sprzedaż spawarek Sprzedaż akcesoriów spawalniczych Sprzedaż m...
Polska - KOMORNIKI 2021-02-17 Dodał: Użytkownik Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Automaty wydające, vendingowe

ASD Systems - Producent automatów wydających. Automaty wydające i autorska aplikacja IDS wspomag...
Polska - BIELSKO-BIAŁA 2021-02-16 Dodał: HUBERT WRÓBLEWSKI Handel, IT/ICT, Produkcja pozostałych maszyn, Maszyny i urządzenia, Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

sprzedaż fotowoltaiki

SOLAR Free Energy specjalizuje się w nowoczesnych systemach solarnych - od projektu, po montaż i ...
Polska - Warszawa 2021-02-12 Dodał: Karol Wójcik Budownictwo, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert