Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSystem wsparcia bezpośrednich inwestycji zagranicznych (inward FDI) ze środków publicznych w Turcji

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marta Georgijew | 2015-11-23 14:57:05
zachęty inwestycyjne, biz, system wsparcia dla inwestycji

Informacje nt. systemu wsparcia bezpośrednich inwestycji zagranicznych (inward FDI) ze środków publicznych w Turcji

System wsparcia bezpośrednich inwestycji zagranicznych  (inward FDI) ze  środków publicznych w Turcji

 

Główne determinanty atrakcyjności Turcji dla zagranicznych inwestorów: 

- stabilna sytuacja polityczna i makroekonomiczna, wzrost gospodarczy na poziomie 4%, a prognowa Banku Światowego na 2016 rok to 3,5%

- czynniki demograficzne kreujące duży rynek wewnętrzny (populacja 75 mln, blisko 70% udziału osób w wieku produkcyjnym)

- postępująca liberalizacja w związku z dostosowaniem ustawodawstwa do unijnego acquis, stopniowe reformy kreujące klimat sprzyjający dla inwestycji, proces akcesji Turcji do UE trwa od 2005 r.

- ciągła rozbudowa i modernizacja infrastruktury

- usytuowanie geograficzne na skrzyżowaniu dróg transportu towarów oraz energii pomiędzy Azją, Afryką i Europą

- dostęp do rynków Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej (ogółem 1,5 mld konsumentów)

- relatywnie niskie koszty pracy oraz system zachęt inwestycyjnych, w tym możliwość ulokowania produkcji w strefie bezcłowej 

- brak ceł w wymianie handlowej z krajami UE w zakresie artykułów przemysłowych - Unia Celna Turcji z UE obowiązuje od 1996 r.

 

Przyjęty w 2011 r. nowy Kodeks Handlowy (obowiązuje od 1 lipca 2012 r.) gwarantuje równe traktowanie podmiotów krajowych i zagranicznych. Należy  jednak zaznaczyć, że firmy zagraniczne mogą samodzielnie działać w Turcji wyłącznie jako wykonawca kontraktu na podstawie przetargu, w którym zamawiajacym jest zazwyczaj instytucja państwowa.  

 

Ustawa nr 4875 o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych (Foreign Direct Investment Law) z dn. 5.06.2003 r. ustala cele i zasady przyciągania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Rozpatrywaniem wniosków i wydawaniem świadectw uprawniających inwestorów zagranicznych do korzystania z określonych zachęt inwestycyjnych (IIC - Investment Incentive Certificate) zajmuje się Departament Inwestycji Zagranicznych w Ministerstwie Gospodarki, który sprawuje również nadzór nad korzystaniem z zachęt zgodnie z wydanym certyfikatem. 

 

Ważną rolę w wypracowaniu i wdrażaniu strategii przyciągania, wspierania i promocji inwestycji pełni ISPAT www.invest.gov.tr - Agencja Wspierania i Promocji Inwestycji przy Kancelarii Premiera RT. Do zadań ISPAT należy przygotowywanie koncepcji i prezentacji projektów (m.in. inwestycje typu “greenfield”, przedsięwzięcia prywatyzacyjne, inwestycje infrastrukturalne, projekty w systemie BOT, PPP) potencjalnym inwestorom zagranicznym oraz kompletna obsługa (one-stop-shop) podmiotów przed, w trakcie i po zakończeniu procesu inwestycyjnego. ISPAT pośredniczy w kontaktach inwestorów zagranicznych z instytucjami krajowymi na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym. Organem decyzyjnym ISPAT jest Rada Konsultacyjna, której przewodniczy premier, złożona z ministrów rządu oraz przedstawicieli sektora prywatnego. 

 

 

Systemy zachęt inwestycyjnych

Dla potrzeb stosowania systemów zachęt inwestycyjnych wyróżniono 4 główne regiony i przypisano im różne stopnie uprzywilejowania: Strefa 1 obejmuje uprzemysłowiony rejon Tracji i zachodnią część Turcji (Stambuł, Izmir); Strefa 2 – płd.-zach. część Turcji (Mersin, Antalya); Strefa 3 – centrum Turcji (Ankara, Konya); Strefa 4  – najsłabiej rozwiniętą część płd./płd.-wschodnią (Mardin, Van).

 

Minimalna wartość inwestycji uprawniająca do ubiegania się o Investment Incentive Certificate - IIC wynosi 1 mln TL w strefach 1 i 2 oraz 500 tys. TL dla stref 3 i 4 

IIC uprawnia kwalifikowane inwestycje do uzyskania następujących korzyści:

• Zwolnienia z opłat celnych

• Zwolnienia z VAT

• Obniżonej stawki podatku CIT

• Dopłat do części składki na ubezpieczenia społeczne opłacanej przez pracodawcę

• Dopłat do kosztów obsługi kredytów

• Przydziału gruntu pod inwestycję z zasobów państwowych 

 

Generalny system zachęt inwestycyjnych, obejmuje głównie programy oparte na korzyściach podatkowych, w niektórych przypadkach możliwe są ułatwienia kredytowe. Zakres stosowania tureckiego reżimu zachęt uzależniony jest od lokalizacji, skali i przedmiotu/sektora, którego dotyczy inwestycja. 

 Główne instrumenty:

1) 100% zwolnienie z opłat celnych – import maszyn i urządzeń do realizacji inwestycji objętych certyfikatem (Investment Incentive Certificate) wydanym przez Podsekretariat ds. Skarbu

2) 100% zwolnienie z VAT –  zakup krajowy lub import maszyn i urządzeń do realizacji inwestycji objętych certyfikatem  wydanym przez Podsekretariat ds. Skarbu 

 

Zachęty dla inwestycji o dużej skali (o wartości min. 50 mln TL)

1) Podatek CIT wg obniżonej stawki (2-10%) dla inwestycji rozpoczętych przed 31.12.2011 r.

2) Dopłata do opłacanej przez pracodawcę części składki na ubezpieczenia społeczne przez okres do max. 7 lat,  dla inwestycji rozpoczętych przed 31.12.2011 r.

3) Przydział terenów pod inwestycje z państwowych zasobów gruntowych 

 

Rada Ministrów jest uprawniona do:

a) Wprowadzania regionalnej klasyfikacji jednostek w oparciu o dane statystyczne, grupowania prowincji wg poziomów PKB per capita i stopnia rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz wyznaczania sektorów objętych zachętami inwestycyjnymi, wraz z określeniem kwalifikowanej wartości inwestycji/wielkości zatrudnienia.

b) Określania wielkości dopłat do inwestycji na poziomie 25% wartości maksymalnej dla każdej grupy prowincji oraz na poziomie 45% dla dużych inwestycji (o wartości pow. 50 mln TL)

c) Klasyfikowania wydatków inwestycyjnych, m.in. na zakup gruntu, zakup maszyn używanych, części zamiennych, patentów, licencji, know-how, odrębnie dla każdej prowincji lub grupy.   

 

Zachęty regionalne i sektorowe

Oprócz zachęt oferowanych dla inwestycji o dużej skali, dodatkowo – dopłaty do kosztów obsługi kredytu (Strefy 3 i 4) 

Strefa 1: Kwalifikowane inwestycje muszą generalnie wiązać się z zastosowaniem zaawansowanych technologii, programem zachęt objęte są m.in. inwestycje w sektorach: produkcji pojazdów i części/zespołów dla motoryzacji, elektroniki, produkcji farmaceutycznej, maszynowym, produkcji urządzeń medycznych i optycznych. 

Strefa 2: Inwestycje w sektorach o wysokiej intensywności technologicznej, takich jak produkcja maszyn, „inteligentnych” materiałów tekstylnych różnego przeznaczenia, niemetalowych produktów mineralnych, wyrobów z papieru i tektury oraz żywności i napojów.  

Strefy 3 i Zone 4: Inwestycje w rolnictwie, przetwórstwie rolnym, produkcji odzieży gotowej, tworzyw sztucznych, wyrobów z gumy i metalu, w sektorach turystyki, ochrony zdrowia i edukacji.  

 

Niezależnie od lokalizacji, z regionalnych systemów zachęt mogą korzystać inwestycje w Specjalnych Zorganizowanych Strefach Przemysłowych (Specialized Organized Industrial Zones) ustanowionych przez Min. Przemysłu i Handlu (z wył. stref w Stambule), inwestycje związane z transportem morskim, lotniczym i kolejowym cargo i/lub pasażerów oraz inwestycje w instalacje ogrzewania/klimatyzacji dla budownictwa mieszkaniowego, z wykorzystaniem energii geotermalnej i/lub odpadów z elektrowni konwencjonalnych.   

 

Inne programy zachęt inwestycyjnych:  

1. Inwestycje w Strefach Wolnego Handlu (ogółem 20 w Turcji) korzystają z zachęt na podstawie obowiązującej od 01.01.2009 r. nowelizacji ustawy nr 5810 (zwolnienia podatkowe)

2. Ustawa o zachętach dla działalności B+R nr 5746 z 2008 r. przewiduje specjalne zachęty dla inwestycji w działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną.

3. Wsparcie dla firm sektora MSP (podmioty zatrudniające mniej niż 250 pracowników, osiągające przychody/obroty do 25 mln TL rocznie): zwolnienie z opłat celnych i VAT w związku z zakupem maszyn i urządzeń, krajowych lub pochodzących z  importu, alokacje kredytowe z budżetu, gwarancje kredytowe. Wsparcie dla firm sektora MSP udzielane jest głównie za pośrednictwem KOSGEB (http://www.kosgeb.gov.tr/) – Organizacji Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Funduszu Gwarancji Kredytowych (KGF), który otrzymał od Skarbu Państwa kwotę 1 mld TL w celu stworzenia zdolności kredytowej firm MSP na poziomie 10 mld TL. Limit gwarancji udzielanych firmom MSP wynosi 1 mln TL/podmiot oraz 1,5 mln TL dla grupy ryzyka związanego z MSP. KGF pokrywa do 80% wartości kredytu.  

 

Szczególny przypadek stanowi realizowany w Strefie 4 program GAP (South Anatolian Project, zakrojony na ogromną skalę program budowy infrastruktury złożonej z systemu hydroelektrowni, wspomagających zaopatrzenie w wodę pitną oraz zasilanie systemów irygacyjnych dla rolnictwa), który korzysta z różnych form wsparcia – od alokacji środków budżetowych, poprzez bezpośrednie subsydia i programy wsparcia sektorów rolniczego i hydroenergetyki (także w oparciu o taryfikator dopłat do OZE), po regionalne programy rozwojowe (na dofinansowanie realizacji programów rozwoju regionalnego przeznacza się część środków ze składek odprowadzanych przez przedsiębiorców i gromadzonych na Funduszu Ubezpieczenia Bezrobocia).  

 
 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pendrive z nadrukiem

Profesjonalnie zajmujemy się produkcją gadżetów reklamowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i p...
Polska - WARSZAWA 2022-05-27 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Kubki termiczne z nadrukiem

Gadżety reklamowe są jednym z narzędzi marketingu. Generalnie gadżetem może być praktycznie każdy...
Polska - WARSZAWA 2022-05-07 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert